Menu

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Definities

 1. Meer dan Haar, gevestigd te Waddinxveen onder KvK nummer 62401513
 2. Klant:  degene met wie Meer dan Haar een overeenkomst is aangegaan
 3. Partijen: Meer dan Haar en klant samen
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, aanbiedingen, bestellingen en leveringen van diensten of produkten door of namens Meer dan Haar.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Meer dan Haar gerechtigd in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2.  Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Meer dan Haar.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Meer dan Haar, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Meer dan Haar het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betalingen is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Meer dan Haar kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door Meer dan Haar opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overgekomen.
 2. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Meer dan Haar niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Meer dan Haar niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Meer dan Haar, bij gebreke waarvan Meer dan Haar niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Garantie

Vrijwaring

De klant vrijwaart Meer dan Haar tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Meer dan Haar geleverde producten en/of diensten.

Klachten

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Meer dan Haar.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Meer dan Haar ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Meer dan Haar een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Meer dan Haar verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Meer dan Haar

 1. Meer dan Haar is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Meer dan Haar aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Meer dan Haar is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Meer dan Haar aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (bolledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant 0p schadevergoeding van Meer dan Haar vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Meer dan Haar toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Meer dan Haar niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Meer dan Haar in verzuim is.
 3. Meer dan Haar heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Meer dan Haar kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Meer dan Haar in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan Meer dan Haar kan worden toegerekend in een van de wil van Meer dan Haar onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Meer dan Haar kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbreking.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Meer dan Haar 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Meer dan Haar er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie te minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Meer dan Haar is in een overmachtssituatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijden en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Meer dan Haar is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Meer dan Haar zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomt tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Meer dan Haar.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Meer dan Haar bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter is het arrondissement waar Meer dan Haar is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voortschrijft.

 

Webshop

VERZENDING

Ik doe zorgvuldig mijn best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren.

De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten bedragen:

€2,95 voor bestellingen die door de brievenbus passen

€7,95 voor bestellingen die niet door de brievenbus passen, pakketpost.

Vanaf €50 reken ik geen verzendkosten.

Meer dan Haar verzendt via PostNL, dat wil zeggen dat op maandag t/m vrijdag door PostNL wordt verzonden. Je ontvangt je post dus dinsdag t/m zaterdag.  Meer dan Haar is niet verantwoordelijk voor vertragingen tijdens verzendingen door PostNL, of door stakingen bij PostNL.Bestellingen worden binnen 24 uur verwerkt en verzonden.

Een bestelling wordt altijd feestelijk en zorgvuldig ingepakt, om beschadigingen tijdens verzenden te voorkomen.

Het is ook mogelijk om je bestelling af te halen, dit kun je aangeven bij de bestelling.  Verzendkosten hoef je dan uiteraard niet te betalen.

BETALING

Betalingen in de webshop van Meer dan Haar kunnen veilig gedaan worden via iDeal. Wanneer je je bestelling komt afhalen (dit kun je aangeven tijdens het bestellen), kun je ook met iDeal betalen.  Je betaalt dan geen verzendkosten.

CONTACT

Ik doe mijn uiterste best voor u als klant. Daar hoort bij dat u ons eenvoudig kunt contacteren. Mocht u vragen hebben over het een of ander dan kunt u mij bereiken middels de volgende gegevens:

Meer dan Haar
Tel: 06-10261031
Mail: info@meerdanhaar.nl
Heemraadweg 33 2741 NC Waddinxveen

KVK: 62401513
BTW: NL 001626192B93

 

Algemene Verordening Persoonsgegeven: AVG

Meer dan Haar respecteert uw privacy en doet haar best uw gegevens zo zorgvuldig mogelijk te behandelen. In deze verklaring wordt vermeldt welke gegevens van u verzameld en verwerkt worden en waarom. In de wetgeving zijn zes grondslagen aanwezig voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor Meer dan Haar geldt alleen de grondslag “Toestemming”.

Voor communicatiedoeleinden met u en de financiële afhandeling worden vastgelegd:

 • Uw naam;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • (Mobiele) telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer.

Voor promotiedoeleinden van Meer dan Haar worden vastgelegd:

 • Foto’s (digitaal) van de gemaakte kapsels;
 • Afdrukken voor promotieboekjes of posters.

Voor statistieke doeleinden wordt vastgelegd:

 • Uw IP adres.
 • De versie van windows

Uw gegevens worden nooit doorverkocht aan derden. Meer dan Haar heeft op haar website geen on-line database waarin uw gegevens bewaard worden. Het is dan ook niet mogelijk zelf uw gegevens te controleren en/of te wijzigen. Meer dan Haar werkt niet met inlogaccounts. Foto’s worden vastgelegd in iCloud van Apple en op een lokale pc en off-line backupsysteem. E-mails worden opgeslagen op een mailserver van Gmail (Google) en lokaal.

Uw gegevens worden in principe door Meer dan Haar niet verwijderd, tenzij u daar uitdrukkelijk een verzoek voor indient. Dan worden permanent verwijderd:

 • Uw naam;
 • Adresgegevens;
 • E-mails en e-mailadres;
 • (mobiele) telefoonnummers;
 • Foto’s waar u op staat

Uw IP adres wordt verzameld door Mijndomein.nl, de hostingpartij van www.meerdanhaar.nl. Deze gegevens worden verzameld om statistieken over het verkeer van de website bij te houden. Ook Google en anderen sites registreren uw IP-adres, evenals voor ons onbekende partijen waarvan u cookies hebt geaccepteerd die op uw lokale pc of mobile device staan.

Uw bankrekeningnummer wordt -afhankelijk van de gekozen betaalmethode- bewaard bij:
ING; Tikkie (Betaal app van ABNAMRO) en iZettle. Voor banken geldt een wettelijke bewaarplicht waar Meer dan Haar geen invloed op heeft.

Voor de belastingaangifte wordt een administratie bijgehouden in een off-line Excelbestand. Nergens in de cloud.

Ten allen tijde hebt u het recht om uw gegevens te laten verwijderen. Klik daarvoor op deze link: info@meerdanhaar.nl Officiële voorbeeldbrieven vindt u hier.

Een klacht over Meer dan Haar kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: Klacht privacy.

U kunt Meer dan Haar bereiken via:

06 – 1026 1031 of via: info@meerdanhaar.nl

KvK: 62401513

 

Volg mij op Instagram